Materská škola Ostrovany
 

O našej škole

Zriaďovateľom Materskej školy v Ostrovanoch je Obec Ostrovany.
Naša MŠ je štvortriedna a poskytuje poldennú a celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov.
Navštevuje ju 58 detí.

Z kapacitných dôvodov, ale aj z dôvodu zaškolenia čo najväčšieho počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytujeme v troch triedach len poldennú starostlivosť.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ zabezpečuje 5 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 1 pedagogický asistent učiteľa a 3 prevádzkoví pracovníci.

Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň v budove MŠ. Od 1. 9. 2013 sa škola zapojila do Národného projektu - Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.